จิรวัฒน์ ดวงแก้ว

ข้อมูลติดต่อเรา

Facebook : Jirawat Duangkaew
Email : Jirawatd1997@gmail.com

คุณวุฒิ -

กำลังศึกษา - ปริญาตรี ( ประเภท - โควตา )

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

Bachelor of Science (Computer Sciences)

ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

2559 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ( สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ )

ประเทศไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ

ด้านการทำงาน -

2562 - 3 เดือน

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

Deeline Construction Company Limited.

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์

2559 - 3 เดือน

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

Deeline Construction Company Limited.

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์