จิรวัฒน์ ดวงแก้ว

-

จิรวัฒน์ ดวงแก้ว

Research Interest : Association rule mining, data mining, FP-tree, FP-growth, FPISC-tree, frequent itemset mining, incremental association rule mining.

คุณวุฒิ

กำลังศึกษา - ปริญาโท : พ.ศ.2564

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) แผน ก แบบ ก [2]

Master of Engineering (Computer Engineering)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยพะเยา - ประเทศไทย

ปริญาตรี : พ.ศ.2559 - พ.ศ.2564

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

Bachelor of Computer Science

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี - ประเทศไทย

พ.ศ.2556 - พ.ศ.2559

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ

ประเทศไทย - ระยอง

ประวัติการทำงาน

1 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 กรกฎาคม 2564 | *ลาศึกษาต่อระดับปริญาโท

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ (ประเทศไทย - เชียงใหม่)

ตำแหน่ง : อาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิบัติการสอน : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

28 สิงหาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี (ประเทศไทย - เชียงใหม่)

ตำแหน่ง : อาจารย์คอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการสอน : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

พ.ศ.2562

Deeline Construction Company Limited (Thailand - Rayong).

ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)

แผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ.2558

Deeline Construction Company Limited (Thailand, Rayong).

ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ (ปวช.)

แผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลงานทางวิชาการ

พ.ศ.2564

เอกสารประกอบการสอน "การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 30901-2122"

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

ประเทศไทย - เชียงใหม่

พ.ศ.2564

เอกสารประกอบการสอน "การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ รหัสวิชา 30901-2125"

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

ประเทศไทย - เชียงใหม่

พ.ศ.2564

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบสมรรถนะอาชีวศึกษา

บริษัท MAC education


พ.ศ.2564

Cyber Security for Cloud and Network

พ.ศ.2564

วิทยากร : Cyber Security เรียนรู้และป้องกันการคุกคามทางด้านไซเบอร์ในยุค Covid-19

วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ