จิรวัฒน์ ดวงแก้ว

-

จิรวัฒน์ ดวงแก้ว

ไม่พบข้อมูล

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน - 2020

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี (ประเทศไทย - เชียงใหม่)

ตำแหน่ง : อาจารย์คอมพิวเตอร์

สอน : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

2019

Deeline Construction Company Limited (Thailand - Rayong).

ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)

แผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ

2015

Deeline Construction Company Limited (Thailand, Rayong).

ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ (ปวช.)

แผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิ

2016 - 2020

วิทยาศาสตรบันฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี

ประเทศไทย - จันทบุรี

2013 - 2016

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ

ประเทศไทย - ระยอง