ผลงานที่ผ่านมา

ระหว่างการเรียน ปวช. 1-3  และ  ปริญญาตรี