จิรวัฒน์ ดวงแก้ว

-

จิรวัฒน์ ดวงแก้ว

ไม่พบข้อมูล

คุณวุฒิ

กำลังศึกษา - พ.ศ.2564 | รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) แผน ก แบบ ก [2]

M.Eng.(Computer Engineering)

มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเทศไทย - พะเยา

พ.ศ.2559 - พ.ศ.2564 | รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบันฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

B.Sc.(Computer Science)

สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี

ประเทศไทย - จันทบุรี

พ.ศ.2556 - พ.ศ.2559

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ

ประเทศไทย - ระยอง

ประวัติการทำงาน

1 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 กรกฎาคม 2564 | *ลาศึกษาต่อระดับปริญาโท

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ (ประเทศไทย - เชียงใหม่)

ตำแหน่ง : อาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิบัติการสอน : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

28 สิงหาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 | เอกสารรับรองการทำงาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี (ประเทศไทย - เชียงใหม่)

ตำแหน่ง : อาจารย์คอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการสอน : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

พ.ศ.2562 | เอกสารรับรองการฝึกงาน

Deeline Construction Company Limited (Thailand - Rayong).

ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)

แผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ.2558

Deeline Construction Company Limited (Thailand, Rayong).

ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ (ปวช.)

แผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลงานทางวิชาการ

พ.ศ.2564

เอกสารประกอบการสอน "การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 30901-2122"

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

ประเทศไทย - เชียงใหม่

พ.ศ.2564

เอกสารประกอบการสอน "การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ รหัสวิชา 30901-2125"

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

ประเทศไทย - เชียงใหม่

พ.ศ.2564

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบสมรรถนะอาชีวศึกษา

บริษัท MAC education