• ชมรมคอมเพื่อน้อง

  ออกค่ายอาสาซ่อมคอมและให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

  ณ โรงเรียนท่าเสา อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

" พระบิดาเทคโนโลยีสารสนเทศไทย "

     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระทัยใฝ่รู้และทรงศึกษาอย่างจริงจัง ลึกซึ้งในการค้นคว้าวิจัยเพื่อการพัฒนาในทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การเกษตร การชลประทาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ทรงเห็นความสำคัญและประโยชน์อย่างยิ่ง ทรงสนับสนุนการค้นคว้าในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในด้านส่วนพระองค์นั้น ทรงศึกษาคิดค้นสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลต่างๆ ด้วยพระองค์เอง ทรงประดิษฐ์รูปแบบตัวอักษรไทยที่มีลักษณะงดงาม เพื่อแสดงผลบนจอภาพคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจต่างๆ และทรงติดตั้งเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนพระราชภารกิจต่างๆ • ในหลวงกับ ICT

       พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร…

  อ่านต่อคลิ๊ก » • พระบิดาแห่งเทคโนโลยี

       พ.ศ.2543 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ถวายการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”…

  อ่านต่อคลิ๊ก » • พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย

       คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" …

  อ่านต่อคลิ๊ก »


" พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย "
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ถวายการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”
เมื่อปี พ.ศ.2543 …


" คำสอนของพ่อ "
ผลงานของเด่นของเรา

เรามีผลงานเด่นทางด้านวิชาการตะ้งแต่เรียนระดับ ปวช.1-3 รวมถึงผลงานการอบรมเด่นที่ได้รับความรู้จากบริษัทชั้นนำของประเทศ
ได้แก่ การเข้าร่วมอบรมกับ microsoft จนถึงปัจจุบัน เป็นต้น

 • อบรม Microsoft ค่าย Hour of Code

  อบรมเทคโนโลยี Microsoft Azure


 • อบรม Microsoft 101

  อบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีในอนาคต


 • อบรม Microsoft 102

  Presentation Fundamentals